از دست ندهید

اجتماعی

افزایش جمعیت و روش کنترل آن

  افزایش جمعیت و ارتقای سطح زندگی، به طور مستقیم بر افزایش تقاضا برای سوخت و الیاف گیاهی نقش داشته است. به طور مثال ضرورت افزایش کمیت و کیفیت منسوجات برای جمعیت اضافی عامل عمده ای است که تقاضا برای الیاف گیاهی را افزایش داده است . علاوه بر این فشار جمعیت موجب شده سطح بهره برداری انسان از جنگل‌ها ...

ادامه مطلب »

ریسک چیست؟

تعریف تاریخی ریسک: «ریسک به صورت تاریخی برحسب نااطمینانی تعریف شده است .براساس این مفهوم ،ریسک به عنوان نااطمینانی ازوقوع یک زیان تعریف می شود.» ازآنجا که واژه ریسک مبهم است ومعانی متفاوتی دارد،بسیاری ازنویسندگان ومدیران ریسک شرکت هاازاصطلاح «سرمایه درمعرض زیان »برای شناساییزیان های بالقوه استفاده می کنند. سرمایه درمعرض زیان یعنی چه ؟ سرمایه درمعرض زیان عبارت است ...

ادامه مطلب »